Google+ Followers

Rabu, 8 Oktober 2008

Tatabahasa

Monday, September 22, 2008

Dan atau dengan, dalam atau untuk?

Tuan Munsyi,
Apakah yang tidak kena dengan ayat yang di bawah ini?

1. Kerjasama antara guru dan murid amat penting dalam membentuk generasi yang cemerlang.

Nik

Jawaban:
Ayat tersebut salah kerana penggunaan kata hubung gabungan dan tidak tepat. Yang tepatnya ialah kata sendi nama dengan. Kata sendi nama antara hendaklah berpasangan dengan kata sendi nama dengan untuk menunjukkan kosnsep perbandingan. Selain itu, kata kerja membentuk juga tidak tepat penggunaannya. Kata kerja membentuk hendaklah didahului dengan kata hubung untuk. Dalam bahasa Melayu, kata sendi nama hendaklah diikuti oleh kata nama seperti dalam pembentukan. Seterusnya, penggunaan kata sendi nama dalam juga tidak tepat. Kata yang sepatutnya ialah kata hubung untuk yang membawa maksud tujuan. Oleh hal yang demikian, ayat yang betul ialah:

1(b) Kerjasama antara guru dengan murid amat penting dalam pembentukan generasi yang cemerlang.
1(c) Kerjasama antara guru dengan murid amat penting untuk membentuk generasi yang cemerlang.


Drp:
Cikgu Ghalib

agy75000 comments


Saturday, September 20, 2008

Ribuan dan Jutaan Terima kasih

Banyak pengguna bahasa yang tidak menyedari bahawa gaya bahasa kreatif sering digunakan oleh penulis. Oleh sebab tidak menyedari perkara ini, ada pihak tertentu yang menyatakan bahawa penggunaan perkataan ribuan , jutaan dan sebagainya dalam ayat di bawah ini sebagai kelewahan bahasa.

1. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh pihak tuan.
2. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pihak tuan.
3. Saya memohon ribuan ampun dan maaf atas segala kesilapan yang telah saya lakukan.
4.Walaupun seribu tahun, saya tetap akan menunggu kepulanganmu.
5. Jika hukuman yang dikenakan terlalu berat, setiap pengguna jalan raya akan berfikir seribu kali sama ada untuk mematuhi atau melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan.

Dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, terdapat banyak contoh ayat yang menggunakan perkataan `ribuan’ seperti yang di bawah ini:

6.Kepada Datuk Haji Hassan Ahmad, tidak lupa kami catatkan ribuan penghargaan kerana minat dan perhatian berat yang telah ditunjukkan terhadap projek ini.(Hal. 1)
7. Kepada kedua-dua Setiausaha Kerja kami, Sdr. Ainon Muhamad dan Sdr. Zaiton Abdul Rahman serta pembantunya, Sdr. Esah Haji Rahmat dan Sdr. Latifah Othman, kami ucapkan ribuan terima kasih. (Hal.li)

Dengan berdasarkan contoh perkataan ribuan yang terdapat dalam buku Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga ini, penggunaan perkataan ribuan, jutaan dan seribu dalam ayat (1) hingga (5) di atas gramatis.

Dalam hal ini, semua pengguna bahasa perlu faham bahawa penggunaan gaya bahasa kreatif dalam penulisan tidak terhad dalam penulisan sastera sahaja. Gaya bahasa seperti simile, metafora, hiperbola, personifikasi, inversi, dan sebagainya dapat digunakan dengan cara yang menarik dalam penulisan bukan kreatif. Lihat ayat contoh yang di bawah ini:

8.Selain itu, agama merupakan benteng kehidupan yang menghalang seseorang daripada terjebak dalam kegiatan negatif yang akan memberikan kesan buruk kepada masyarakat dan negara. (Gaya Bahasa Metafora)
9.Untuk membentuk individu yang dapat mengelakkan dirinya daripada sebarang gejala negatif ini, setiap rakyat mestilah mempunyai pegangan agama dan moral yang kuat. (Gaya Bahasa Inversi)
10. Oleh itu, mereka yang sering terlibat dalam kegiatan rasuah ini akan berfikir seribu kali untuk melakukannya kerana sekali kena dua kali jalan tahu. (Gaya Bahasa Hiperbola)
11. Dalam hal ini, marilah kita beramai-ramai memainkan peranan masing-masing untuk membasmi gejala rasuah di negara kita yang tercinta ini kerana rasuah mampu menghancurkan negara. (Gaya bahasa personifikasi)
12. Oleh itu, kita perlu berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi menangani gejala ini untuk memastikan hasrat negara kita untuk mencapai wawasan 2020 tercapai. (Gaya Bahasa simile)


Kesimpulannya, penggunaan gaya bahasa kreatif bukan sahaja terhad dalam karya sastera sahaja, malahan gaya bahasa kreatif juga boleh dimanfaatkan dalam penulisan karya yang berbentuk umum seperti karangan perbincangan, fakta, dan sebagainya. Oleh itu, pengguna bahasa perlulah membezakan penggunaan bahasa yang lewah dengan bahasa yang kreatif. Jika pengguna bahasa menganggap penggunaan bahasa yang kreatif itu sebagai bahasa yang lewah, bahasa Melayu tidak lagi bersifat kenyal, malah semakin kaku dan tidak berkembang.

agy75000 comments

Menyerahi atau menyerahkan

Erti menyerahi ialah menyebabkan seseorang menerima sesuatu atau tanggungjawab

Ayat contoh:
1. Saya telah menyerahi beliau tugas yang berat untuk mengetuai misi itu.

Erti menyerahkan ialah memberikan sesuatu kepada seseorang.

Ayat Contoh:
2. Saya telah menyerahkan tugas yang berat untuk mengetuai misi itu kepada beliau.

Kesimpulannya, perkataan menyerahi menerima objek yang tidak bergerak, manakala perkataan menyerahkan menerima objek yang bergerak.

agy75000 comments

Tuesday, September 16, 2008

Gramatis atau tidak gramatis?

Soalan:
Gramatiskah ayat 1 dan 2 di bawah ini? Jika tidak gramatis, mengapa?

1. Kita semua berharap agar negara kita terus maju dalam semua bidang.
2. Borang permohonan untuk mengikuti lawatan itu boleh didapati di pejabat itu.
Jawaban:
Ayat 1 gramatis.
Ayat 2 tidak gramatis. Ayat tersebut sebenarnya berasal daripada ayat yang berikut:
2(a) Borang permohonan untuk mengikuti lawatan itu boleh didapati oleh mereka di pejabat.(Ayat pasif)
2(b) Mereka boleh mendapati borang permohonan untuk mengikuti lawatan itu di pejabat itu. (Ayat aktif)

Ayat yang betul ialah:
2(c) Mereka boleh mengambil borang permohonan untuk mengikuti lawatan itu di pejabat itu. (Ayat aktif)
2(d) Borang permohonan untuk mengikuti lawatan itu boleh diambil oleh mereka di pejabat itu.
(Ayat pasif)

agy75002 comments

Thursday, September 11, 2008

di peringkat atau pada peringkat

Dalam bahasa Melayu, penggunaan frasa sendi nama di peringkat didapati leluasa. Lihatlah ayat-ayat yang di bawah ini:

1. Pemain badminton perseorangan negara kita telah berjaya mengalahkan pemain dari negara China di peringkat separuh akhir.
2.Kadar elaun khas yang kini di peringkat akhir perincian Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) itu bagaimanapun akan bergantung pada jarak serta kemudahan asas di sesuatu kawasan terbabit.

Untuk menentukan penggunaan frasa sendi nama di peringkat dalam ayat (1) dan (2) di atas sama ada betul atau salah, marilah kita melihat penggunaan kata sendi nama di dan pada dalam ayat.

Kata sendi nama di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukkan tempat. Kata sendi nama di tidak boleh digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman.

Kata sendi nama pada pula digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama untuk menunjukkan keterangan waktu dan tempat, dan digunakan dalam ungkapan ada+pada (manusia dan haiwan) dalam beberapa situasi tertentu.

Dengan berdasarkan penggunaan kata sendi nama di dan pada seperti yang dinyatakan di atas, didapati bahawa penggunaan kata sendi di dan pada dalam frasa di peringkat dan pada peringkat tidak jelas. Persoalannya ialah adakah peringkat menunjukkan konsep tempat atau keterangan waktu dan tempat? Yang jelas ialah peringkat bukan menerangkan tempat. Oleh sebab itu, penggunaan frasa sendi nama di peringkat tidak tepat. Peringkat bermaksud kedudukan mengikut tarafnya atau tingkatannya. Oleh hal yang demikian, frasa yang tepat ialah pada peringkat. Hal ini diperkukuh apabila penyusun Kamus Dewan Edisi Ketiga mengemukakan ayat contoh seperti yang berikut:

3, Rundingan mengenai pertahanan Asia Tenggara pada peringkat menteri akan diadakan tidak lama lagi.

Kesimpulannya, frasa sendi nama pada peringkat lebih tepat berbanding dengan frasa sendi nama di peringkat.

agy75002 comments

Tuesday, September 9, 2008

Terjebak dalam dadah atau terjebak dengan dadah

Adakah anda pernah terjebak dengan dadah? Soalan ini sudah tentu akan memeranjatkan anda. Usahlah anda terperanjat kerana perkara yang ingin dilontarkan di sini ialah frasa manakah yang gramatis, terjebak dalam dadah atau terjebak dengan dadah? Pengguna bahasa sering menggunakan perkataan dalam dan perkataan dengan secara bertukar ganti mengikut keselesaan masing-masing. Untuk menentukan penggunaan perkataan tersebut sama ada betul atau salah, marilah kita melihat makna perkataan terjebak. Seperti yang dinyatakan dalam Kamus Dewan Edisi Ketiga, terjebak bermaksud termasuk dalam perangkap atau tercebur dalam sesuatu keadaan yang tidak baik, keji, mengongkong, dan sebagainya. Dengan berdasarkan maksud perkataan tersebut, perkataan yang sesuai selepas perkataan terjebak ialah perkataan dalam. Perkataan dengan bermaksud 1. berserta, bersama, disertai, ditemani. 2. kata yang digunakan untuk menunjukkan cara sesuatu itu dilakukan atau alat yang digunakan. 3. melawan, menentang. 4. kata yang menunjukkan atau menyatakan keadaan. 5. oleh, kerana, atas. 6. kata untuk menyatakan hubungan kesesuaian. 7. kata yang menjelaskan sesuatu perolehan atau pencapaian. 8. Kata yang menunjukkan tumpuan sesuatu perbuatan atau sikap.

Ayat contoh:
1.Penduduk yang miskin terus bertambah kerana terjebak dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk maju.
2. Sering kali orang terjebak dalam mimpinya.
3. Kita janganlah terjebak dalam perangkap budaya politik perkauman yang diamalkan oleh pihak tertentu.
4. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat akan menyebabkan anak-anak terjebak dalam gejala sosial kerana tidak mempunyai pegangan agama yang kuat.

Kesimpulannya, frasa yang tepat ialah terjebak dalam dadah.

agy75000 comments


Monday, September 8, 2008

Sejak atau semenjak

Soalan:
Apakah perbezaan antara semenjak dengan sejak dan contoh penggunaannya.Terima kasih.

Drp:
Cik Khairiah, KB.
Jawapan:
Sejak ialah perkataan lain bagi semenjak. Kedua-dua perkataan ini mendukung makna yang sama.Pengguna bahasa boleh menggunakan mana-mana perkataan tersebut yang disukai.

Ayat contoh:
1.Dia tinggal bersama neneknya sejak kecil lagi.
2. Dia kelihatan bingung sejak dua tiga hari yang lalu
3. Mereka tinggal di kampung ini semenjak beberapa tahun yang lalu.
4. Ia tidak pernah datang-datang lagi semenjak lamarannya dahulu ditolak.

Thursday, September 4, 2008

rasmi atau resmi

Dalam bahasa Melayu, terdapat banyak perkataan yang hampir sama ejaan dan

sebutannya, tetapi mempunyai makna yang berbeza. Antaranya temasuklah perkataan resmi dan rasmi.

Resmi bermaksud sifat semula jadi bagi sesuatu. Ayat contohnya ialah “ Ikut resmi padi, makin berisi makin tunduk.

Rasmi pula bermaksud formal. Selain itu, rasmi juga bermaksud disahkan oleh kerajaan atau yang berkuasa, yang diisytiharkan, ditentukan, disahkan oleh kerajaan atau jabatan dan lain-lain seperti bahasa rasmi, ejaan rasmi, kenyataan rasmi, pakaian rasmi, resit rasmi, tugas rasmi, upacara rasmi, dan sebagainya.

Dari segi pembentukan perkataan pula, daripada perkataan rasmi, wujud pula perkataan merasmikan, rasmi-rasmian, kerasmian, dan perasmian.

Perkataan merasmikan bermaksud mengisytiharkan, melantik, menentukan, menetapkan, atau mengesahkan sesuatu dengan rasminya.

Perkataan rasmi-rasmian pula bermaksud bersifat rasmi, manakala kerasmian bermaksud perihal rasmi.

Perkataan perasmian pula bermaksud pengisytiharan (pelantikan, penentuan, penetapan, pengangkatan, pengumuman, dll) yang rasmi.

Dari segi perkembangan bahasa pula, terdapat dua proses yang berlaku, iaitu sama ada dari segi evolusi atau revolusi. Dari segi evolusi, bahasa berkembang dalam bahasa itu sendiri. Dari segi revolusi pula, bahasa Melayu terpaksa menghadapi perkembangan yang secara mendadak dari seluruh dunia. Sebagai akibatnya, banyak perkataan baharu yang terpaksa dipinjam atau dimelayukan daripada bahasa lain. Begitu jugalah halnya dengan perkembangan bahasa dari segi evolusi. Banyak perkataan baharu yang dicipta oleh pengguna bahasa Melayu. Sebagai contohnya, perkataan cenderahati diilhamkan oleh Sasterawan Negara A.Samad Said pada suatu masa dahulu yang menjadi polemik dalam kalangan pengguna bahasa. Perkembangan ini harus diterima oleh masyarakat Melayu dengan hati dan fikiran yang terbuka.


Dalam beberapa tahun belakangan ini pula, banyak pihak yang menggunakan perkataan ”perasmi” yang merujuk kepada ”Tokoh atau orang kenamaan yang akan merasmikan sesuatu majlis”. Walaupun Kamus Dewan Edisi Keempat tidak memasukkan perkataan ini sebagai salah satu entrinya, pembentukan ini didapati tepat. Lihat pembentukan beberapa perkataan yang terbentuk di bawah ini:

1.perasmi = tokoh atau orang yang akan merasmikan atau mengistiharkan sesuatu majlis.
2.perusuh = orang atau kumpulan yang merusuh
3.peragut = orang yang meragut
4.perampas= orang yang merampas
5.peronda = orang yang meronda.

Dengan berdasarkan pembentukan perkataan 1 hingga 5 di atas, pembentukan perkataan perasmi menepati proses morfologi bahasa Melayu. Oleh hal yang demikian, penggunaan perkataan perasmi seperti yang terdapat dalam ayat yang di bawah ini perlulah diterima:

6. Perasmi bagi Majlis Anugerah Kecemerlangan sekolah itu nanti ialah Tuan Hj. Talib b. Hj. Hamid, Pegawai Pelajaran Daerah Kuala Langat.

Dengan penjelasan ini, diharapkan semua pihak atau pengguna bahasa Melayu dapat menerima penggunaan perkataan tersebut. Jika perkataan ini digunakan secara meluas, saya yakin bahawa pihak penyusun Kamus Dewan akan memasukkan perkataan itu dalam penerbitan Kamus Dewan yang akan datang. Sebelum terbitnya Kamus Dewan Edisi Keempat, saya telah menggunakan perkataan pelibatan, pelihatan dan jawaban. Banyak pengguna yang mengatakan bahawa perkataan itu salah dengan alasan ketiga-tiga perkataan itu tiada dalam kamus. Oleh sebab perkataan itu terbentuk berdasarkan proses pembentukan kata yang betul, maka perkataan itu diterima dan dimasukkan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat. Sebagai pengguna bahasa yang berminda kelas pertama, kita wajarlah menerima proses evolusi yang berlaku dalam bahasa Melayu. Diharapkan pada suatu hari nanti, bahasa Melayu menjadi lengkap dan sempurna setanding dengan bahasa Inggeris atau bahasa Perancis yang telah maju dalam marcapada ini.

agy75000 comments

Wednesday, September 3, 2008

Bersama dan bersama-sama

Dalam bahasa Melayu, pengguna perlulah membezakan penggunaan perkataan bersama dengan bersama-sama.

Bersama-sama bermaksud berserta, bergandingan dgn, serentak dgn:

Ayat contoh:1. Pada hari semalam, Pak Cik Samad datang menziarahi kami sekeluarga bersama-sama besannya.2. Bersama-sama surat ini, saya sertakan wang sebanyak RM100.00 sebagai bayaran pendaftaran seminar tersebut.

Bersama pula mempunyai beberapa maksud.
1. Melakukan hubungan jenis atau bersetubuh. Ayat contoh: 1. Walaupun telah enam bulan berkahwin, kami belum pernah bersama.
2. Semuanya sekali atau seluruhnya. Ayat contoh: Pemilihan tempat itu mestilah disetujui bersama oleh kedua-dua belah pihak.

3. Untuk sesamanya atau untuk sekaliannya. Ayat contoh: Usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan dan keamanan adalah untuk faedah bersama.

4. Bersama-sama. Dalam hal ini, maksud bersama adalah sama dengan bersama-sama. Namun demikian, pengguna bahasa digalakkan supaya membezakan penggunaan bersama dengan bersama-sama kerana makna bersama lebih luas. Perbezaannya yang jelas adalah dari segi bentuk, iaitu perkataan bersama-sama dalam bentuk penggandaan, manakala perkataan bersama tidak digandakan.

agy75002 comments

Kata bantu boleh dan dapat

Kata bantu boleh dan dapat sering digunakan secara bertukar ganti oleh pengguna bahasa. Kesalahan yang sering ditemukan ialah pengguna menggunakan kata bantu boleh pada tempat kata bantu dapat atau menggunakan kata bantu dapat pada tempat kata bantu boleh. Sebenarnya, terdapat peraturan yang membezakan penggunaan kata bantu tersebut. Lihatlah peraturan tersebut seperti yang di bawah ini:

· KB boleh digunakan untuk maksud keizinan
· KB dapat digunakan untuk maksud keupayaan


Ayat contoh:
(i) Ayat aktif boleh dipasifkan melalui penjudulan objek.[Salah]
(ii) Adik sudah boleh menunggang basikal itu.[Salah]
(iii) Ayah masih tidak boleh melakukan kerja-kerja yang berat kerana badannya masih lemah.[salah]
(iv) Mereka tidak dapat memasuki kawasan itu kerana berbahaya.[salah]
(v) Kamu dapat pergi ke tandas jika semua latihan telah disiapkan.[salah]
Ayat yang betul ialah:
(i) Ayat aktif dapat dipasifkan melalui penjudulan objek.[Betul]
(ii) Adik sudah dapat menunggang basikal itu.[ Betul]
(iii) Ayah masih tidak dapat melakukan kerja-kerja yang berat kerana badannya masih lemah.[ Betul]
(iv) Mereka tidak boleh memasuki kawasan itu kerana berbahaya.[ Betul]
(v) Kamu boleh pergi ke tandas jika semua latihan telah disiapkan.[
Betul]

agy75003 comments

Tuesday, September 2, 2008

Bharu, Bahru, baru dan baharu

Kata Bharu dan Bahru digunakan sebagai kata nama khas. Kata baharu bermaksud tidak buruk, kelihatan cantik, kerana belum pernah atau belum lama dipakai atau kerana terpelihara dengan baik. Kata baru pula merujuk kepada masa atau waktu, iaitu belum berapa lama lagi, sesudah, tidak lama sebelum ini, dan sebagainya.

Kesimpulannya:
Kata baru digunakan untuk maksud masa. Kata baharu digunakan untuk maksud sifat atau adjektif. Kata Bharu dan Bahru pula digunakan sebagai nama khas.
Ayat Contoh:
(i) Beliau baru tiba dari Sabah pada petang tadi.
(ii) Sempena hari raya pada tahun ini, ayah membeli pakaian baharu untuk kami semua.
(iii) Kereta yang baru dibeli oleh ayah semalam telah dicuri orang.
(iv) Pekerja baharu di pejabat itu sangat rajin.
(v) Dia baru sahaja bertolak ke Johor Bahru sebentar tadi.
(vi) Saya tinggal di Kota Bharu, Kelantan.
(vii) Kumpulan itu akan membuat persembahan di Johor Bahru.

agy75001 comments

Sumber :

Bahan dipetik dari blog Cikgu Abdul Ghalib Yunus ( Munsyi Dewan )

Terima kasih!!!!

Tiada ulasan: